Good Life

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Serwisu („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca – Good Life Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, adres: Ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000871129, NIP: 9662145127, REGON: 387584892, kapitał zakładowy 5.000 zł

1.2.  Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email office@goodlife.net.pl

 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.  Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres danych podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, numer IP, wieku, płci. Charakter usług świadczonych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

2.2.  DaneosoboweUżytkownikówbędąprzetwarzanewcelu:(a)realizacjiprzepisówprawa(art.6ust.1lit.c RODO), (b) realizacji umów z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (c) działań promocyjnych i handlowych Usługodawcy (w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś w innych przypadkach art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o świadczonych przez niego usługach).

2.3.  Podaniedanychosobowychjestdobrowolne,alebrakzgodynaprzetwarzanieobligatoryjnychdanychosobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, adresu dostawy uniemożliwi wykonywanie usług oraz realizację umów przez Usługodawcę.

2.4.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (a), jest upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.2. lit. (b) jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również upoważnienie do przetwarzania, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią oraz w przypadku lit. (c) – zgoda Użytkownika lub uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o świadczonych przez niego usługach.

2.5.  W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

2.6.  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres odpowiedni do wykazania przez Usługodawcę prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku działań marketingowych, do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości z treściami marketingowymi.

2.7.  Usługodawca nie dokonuje transferu danychosobowych do państw trzecich.

 1. ODBIORCY DANYCH

3.1.Usługodawca może powierzać  przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim  w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu, firma obsługująca technicznie Serwis, biuro rachunkowe Usługodawcy, podmioty świadczące usługi jako Partnerzy, firmy kurierskie, dostarczające Produkty.

3.2.  W celu realizacji Zamówień przez Partnerów Administrator może udostępnić danemu Partnerowi dane Użytkownika. W takim wypadku to Partner będzie zobowiązany do zrealizowania wszelkich obowiązków względem Użytkownika. Udostępnienie danych następuje jedynie w przypadku, gdy Użytkownik skorzysta z odpowiednio oznaczonych funkcjonalności w ramach Serwisu. Do udostepnienia danych upoważnieni sa następujący partnerzy:

 1. PBG Services Sp. z o.o.
 2. Click2Eat Sp. z o.o.

3.3.  Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.4.  Każdypodmiot,któremuUsługodawcapowierzadoprzetwarzaniadaneosoboweUżytkownika,woparciuoumowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego.

 1. PROFILOWANIE

5.1.  Dane Użytkownika mogą podlegać profilowaniu w celu dostosowania do jego potrzeb i zainteresowań odpowiedniej oferty usług lub innych świadczeń. Każdorazowo, w przypadku takiej konieczności wynikającej z przepisów prawa, Użytkownik będzie proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w danym celu profilowania lub wyrażenia zgody na przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych w danym celu.

5.2.  Profilowanie to automatyczna ocena niektórych czynników osobowych dotyczących danej osoby. Administrator dokonuje jej w celu analizy potrzeb Użytkownika w kontekście oferty Administratora oraz przedstawienia Użytkownikowi oferty oraz materiałów dostosowanych do jego preferencji.

5.3.  Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku z dokonywanym profilowaniem oraz zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, zaś dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane ani nie będą służyć zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w zakresie innym niż cel wskazany w ust. 2.3.c. powyżej.

5.4.  W zakresie w jakim dane osobowe Użytkownika podlegają profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jest on uprawniony do wyrażenia sprzeciwu na takie działania, zaś w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest wyrażona przez niego zgoda, do jej wycofania.

 1. INNE DANE

6.1.Serwis może przechowywać zapytania http,w związku z czym w plikach logów  serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

7.1. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

7.2.  Usługodawca wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

7.3.  JednocześnieUsługodawcawskazuje,iżkorzystaniezsieciInternetiusługświadczonychdrogąelektronicznąmoże być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 1. COOKIES

8.1.  W celu prawidłowego działania Serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu. Cookies zwykle zawierające adres Serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

8.2.  Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

8.3.  NapodstawieplikówCookies,zarównosesyjnych,jakitrwałych,niejestmożliweustalenietożsamościUżytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.

8.4.  CookiesUsługodawcysąbezpiecznedlaurządzeniaUżytkownika,wszczególnościnieumożliwiająoneprzedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Z kolei Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez partnerów Usługodawcę) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

8.5.  UżytkownikmożewyłączyćzapisywanieCookiesnaswoimurządzeniu,zgodniezinstrukcjąproducentaprzeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

8.6.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

 • „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

8.7.  W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.8.  Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

8.9. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021r.

© Good Life Pro 2021

Contact Us