Good Life

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.MediPakiet.pl prowadzonego przez Good Life Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-540, ul. Żurawia 71. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000871129, NIP: 9662145127, REGON: 387584892, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Niniejszy Regulamin oraz jego postanowienia mają znaczenie nadrzędne nad pozostałymi dokumentami dostarczanymi do Klienta, z wyjątkiem postanowień zawartej umowy, w ramach funkcjonowania Sklepu.

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Definicje terminów używanych w dalszej części dokumentu:
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego znajdującego się pod adresem MediPakiet.pl
 • Good Life Pro Sp. z o.o. zwany Zleceniobiorcą lub Good Life Pro – właściciel sklepu internetowego
 • PBG Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-205, ul. Młynarska 42. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000669105, NIP 527-280-08-52, REGON 366816761. Spółka w imieniu której Good Life Pro zawiera Umowę
 • Umowa – Umowę stanowi Potwierdzenie zamówienia wraz z załącznikami, które dla Klienta stanowi potwierdzenie zakupu usług i produktów w Sklepie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na warunkach określonych w OWŚU.
 • Wniosek o zawarcie Umowy – Zamówienie – oferta zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, kierowana przez Klienta do Zleceniobiorcy określająca rodzaj i liczbę produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zawierająca Umowę i zobowiązana do uiszczania Opłat zgodniez terminami i na warunkach określonych w OWŚU
 • Osoba Uprawniona (Pacjent) – osoba wskazana przez Klienta we Wniosku o zawarcie umowy – Zamówieniu, na rzecz której mają być udzielane Usługi medyczne;
 • Sklep – sklep internetowy należący do Good Life Pro Sp. z o.o., którego dotyczy niniejszy
 • Data zawarcia umowy – data przesłania Klientowi Potwierdzenia Zamówienia.
 • Data uzyskania uprawnień – data wskazana w Potwierdzeniu Zamówienia, od której rozpoczyna się świadczenie usług medycznych w ramach Umowy. Data uzyskania uprawnień jest pierwszym dniem miesiąca przypadającego po dacie zarejestrowania przez Zleceniobiorcę – do 25 dnia miesiąca – poprawnie wypełnionego Zamówienia oraz uiszczenia przez Klienta Opłaty za pierwszy Okres Płatności.

W przypadku wniosków zarejestrowanych i/lub opłaconych od 26 dnia danego miesiąca, Data uzyskania uprawnień jest pierwszym dniem drugiego w kolejności miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym został zarejestrowany poprawnie wypełnione Zamówienie oraz uiszczona została Opłata za pierwszy Okres Płatności.

 

Na pisemne zlecenie Klienta Zleceniobiorca może dokonać aktywności nowego pakietu Opieki Medycznej w dowolnym momencie. W takim przypadku Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

 • Opieka Medyczna będzie aktywna w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia Klienta przez Zleceniobiorcę,
 • Opłata jest pobierana za cały miesiąc niezależnie od faktycznej liczby dni aktywności pakietu,
 • Zleceniobiorca potwierdza mailowo przyjęcie realizacji lub ew. odrzucenie wniosku Klienta wraz z uzasadnieniem.
 • Potwierdzenie Zamówienia – dokument potwierdzający zawarcie umowy zawierający: dane osobowe Klienta, Osoby Uprawnionej (Pacjent) , Datę uzyskania uprawnień, okres na jaki została zawarta umowa, koszt, zakres świadczeń przesyłany Klientowi w formie elektronicznej po zarejestrowaniu przez Zleceniobiorcę poprawnie wypełnionego Wniosku o zawarcie umowy i uiszczeniu Opłaty za pierwszy okres płatności.
 • LUX MED Sp. z o.o. – LUX MED z siedzibą w Warszawie; adres: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, NIP 5272523080, REGON 140723603, kapitał zakładowy 546 728 500,00 jest podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych w ramach Umowy
  i ponoszącym odpowiedzialność za ewentualne wady dostarczonych produktów i usług na zasadach ogólnych oraz ustaw o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta
  Ogólne Warunki Świadczenia Usług – OWŚU – dokument, na podstawie, którego jest zawierana Umowa.
 1. Złożenie zamówienia musi zostać poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się z Zakresem, Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług, Regulaminem sklepu internetowego oraz ich pełną akceptacją.
  4. Kupującym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  6. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych usług i produktów przez PBG Services i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Good Life Pro sprzedaży.
  7. Akceptacja Regulaminu jest poprzedzona wyrażeniem zgody przez Klienta na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na zakup usług oferowanych przez Good Life Pro.
 2. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu oraz wymagania. Do korzystania ze Sklepu nie jest wymagane logowanie
  a. Zleceniobiorca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:
 • przedstawienie oferty Sklepu,
 • możliwość składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
 • informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
 1. b. Wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 2. c. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
 • system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF
 • 2 PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Good Life Pro Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych Zleceniobiorcy dobrowolnie w ramach składania zamówienia, które to będą przetwarzane przez Good Life Pro oraz PBGS w celu zawarcia umowy, jej realizacji, informowania o nowych produktach i promocjach w razie wyrażenia uprzedniej zgody. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Good Life Pro oraz PBGS dokonają wszelkich starań w celu ochrony i zabezpieczenia powierzonych mu danych przed ich nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.

Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych Dane Osobowe w zakresie: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, adres korespondencyjny, email, numer telefonu i numer zamówienia zostaną przekazane LUX MED Sp. z o.o. na potrzeby realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.

Dane Osobowe Osób Uprawnionych są przekazywane przez Klienta Good Life Pro oraz PBGS za ich zgodą zgodnie z postanowieniami Ustawy. Klient przekazuje dane osobowe dobrowolnie z zastrzeżeniem, iż nie podanie danych określonych w procesie zawierania umowy uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, a tym samym zawarcie umowy.

Klient, który przekaże Good Life Pro oraz PBGS swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięci, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania tych danych, a także do aktualizacji danych osobowych i teleadresowych, zawiadamiając o tym Good Life Pro oraz PBGS korzystając z adresu: kontakt@MediPakiet.pl i office@goodlife.net.pl

 

Płatność elektroniczna przy zawieraniu umowy wymaga przekazania danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DOTPAY SA z siedzibą w Krakowie, przy ul Wielickiej 72,30-552, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790 o kapitale zakładowym 4.000.000,00zł

 

 • 3 ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ

Wnioski o zawarcie Umowy – Zamówienia przesłane w celu zawarcia umowy lub zakupu produktów są przyjmowane poprzez stronę internetową www.MediPakiet.pl 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu serwisu.

Wnioski o zawarcie Umowy – Zamówienia można składać i będą realizowane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o zawarcie Umowy – Zamówienia traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Klient prawidło skonfigurował produkt według wytycznych dostępnych każdorazowo na stronie www.MediPakiet.pl oraz dokonał pełnej opłaty za pierwszy okres świadczenia usług.

Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych niezbędnych do stworzenia zamówienia. Zamówienie niepełne lub co do którego istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę sklepu. Zamówienie, które nie zostanie potwierdzone, lub które nie zostanie uzupełnione w wyznaczonym terminie może zostać anulowane przez PBGS, o czym osoba zamawiająca zostanie poinformowana drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty upływu wezwania do uzupełniania danych.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie do Klienta Potwierdzenia zamówienia w terminie do 1 dnia roboczego od daty wpłaty środków.

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:

 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Wniosku o zawarcie Umowy- Zamówienia,
 • braku kontaktu z Klientem pod podanym we Wniosku o zawarcie Umowy – Zamówienia numerem telefonu lub adresem e- mail o ile taki kontakt był wymagany,
 • uznania przez PBGS, że w przypadku zamówienia występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności użycia cudzych danych identyfikujących, podszywania się pod inną osobę.
 • 4 AKTYWACJA USŁUGI
  1. Aktywacja uprawnień korzystania z usług opieki medycznej nastąpi zgodnie z definicją Daty uzyskania uprawnień.

 

 • 5 PŁATNOŚCI

Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt dostarczenia usług dla Klienta i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów.

Prawidłowe opłacenie Zamówienia oznacza prawidłowe przekazanie Zamówienia do PBGS.

Klient dokonuje pierwszej płatności za zamówiony towar poprzez płatność elektroniczną za pośrednictwem DOTPAY SA. Płatności za kolejne okresy dokonywane są na dedykowany Klientowi rachunek bankowy Zleceniodawcy podawany po zawarciu Umowy.

Wysokość opłaty za produkt podawana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek VAT.

Płatność za produkty i usługi w Sklepie nie są obciążone żadnymi dodatkowymi kosztami.

 • 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. U. Z 2014r. poz. 827 z późniejszymi zmianami) Klient może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Prośbę o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: kontakt@MediPakiet.pl lub listownie na adres: PBG Services Sp. z o.o. ul. Młynarska 42, 01-205 Warszawa.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć na formularzu, którego wzór został przesłany Klientowi po dokonaniu zakupu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. PBGS gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. za pośrednictwem platformy DOTPAY SA na rachunek bankowy, z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Klienta dodatkowym kosztem.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku rozpoczęcia, za zgodą Klienta wykonywania Świadczeń Zdrowotnych na rzecz Osoby Uprawnionej (Pacjenta), przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy, gdyż Umowa została wykonana.W przypadku skorzystania ze świadczenia medycznego nie jest możliwe odstąpienie od umowy, gdyż została ona wykonana.
 • 7 KONTAKT I REKLAMACJE
  1. Kontakt z PBG Services Sp. z o.o. jest możliwy w szczególności:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@MediPakiet.pl
  b. telefonicznie pod numerem + 48 782 502 502 dostępnym w dni powszednie w godzinach 9.00-17.00. Opłata za połączenia telefoniczne jest równa opłacie za połączenie na telefon komórkowy na terenie Polski i jest zgodna z pakietem taryfowym dostawcy, z którego korzysta Klient.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług, pytania, sugestie mogą być składane w formie pisemnej
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@MediPakiet.pl
 4. listownie na adres PBG Services Sp. z o.o. Warszawa 01-205, ul. Młynarska 42 z adnotacją „REKLAMACJA”
 5. Reklamacje w zakresie oferty sklepu, jego działania, jak i informacje o zaistniałych problemach z zakupionym abonamentem rozpatrywane będą w terminie do 5 dni roboczych od dnia przejęcia reklamacji. W przypadku reklamacji w zakresie realizacji i przebiegu usługi medycznej prosimy o zgłoszenie jej bezpośrednio do LUX MED zgodnie z informacjami zawartymi w OWŚU.
 • 8 ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Ewentualne spory powstałe między PBGS, a Klientem – Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie

z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. PBGS informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Informacje o produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. PBGS zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
 3. Good Life Pro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umowy Sprzedaży zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  – Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zm.)
  – Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. ( Dz. U. Z 2014r, poz.827)
  – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej goodlife.net.pl
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/08/2021.
© Good Life Pro 2021

Contact Us